توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 45 گرمی

اندازه چشمی 2/5 در 2/5 میلی متر - عرض یک متر - طول رول 100 متر و 200 متر

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 60 گرمی

اندازه چشمی 3 در 3 میلی متر - عرض های 100 و 150 سانتی متر - طول رول 100 متر ​

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 75 گرمی

اندازه چشمی 5 در 5 میلی متر - عرض 60 سانتی متر - طول رول 100 متر ​

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 75 گرمی

اندازه چشمی 5 در 5 میلی متر - عرض یک متر - طول رول 100 متر ​

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 75 گرمی

اندازه چشمی 5 در 5 میلی متر - عرض 120 سانتی متر - طول رول 100 متر ​​

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 110 گرمی

اندازه چشمی 4 در 6 میلی متر - عرض 30 سانتی متر - طول رول 300 متر ​​

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 125 گرمی

اندازه چشمی 10 در 10 میلی متر - عرض یک متر - طول رول 100 متر

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 145 گرمی

اندازه چشمی 5 در 5 میلی متر - عرض یک متر - طول رول 50 متر

توری فایبرگلاس

توری فایبرگلاس 200 گرمی

اندازه چشمی 8 در 8 میلی متر - عرض 60 سانتی متر - طول رول 165 متر